Reference

Reference 2021-09-28T08:48:36+00:00
InvestitorVrsta radova
JVP “Srbijavode”Izvođenje hitnih sanacionih radova na teritoriji opštine Ivanjica u slivu reke Moravice, na deonici od brane u centru do ušća Lučke reke, sa zaštitom stambenih objekata i infrastrukture u zoni korita Moravice, i na deonici od ušća Lučke reke do mosta na Bedinu Varoš (Lido) sa zaštitom infrastrukture i privrednih objekata u zoni vodotoka
JVP “Srbijavode”Sanacija ušća rasteretnog kanala Tulovske reke i reke Južne Morave u zoni koridora 10, južnog kraka, kod sela Guberevac
JVP “Srbijavode”Izvođenje hitnih sanacionih radova tela brane, valobrana, brzotoka, dovođenje u funkcionalno stanje hidromašinske opreme i čišćenje akumulacionog prostora do nanosa
JVP “Srbijavode”Sanacija procurivanja ispod prelivnog praga zahvata Boljare na reci Vlasini
Grad LeskovacRadovi na poslovima vodoprivrede po lokalnom operativnom planu za odbranu od poplava za 2021. – radovi na izgradnji hidro-građevinskog objekta
Opština VlasotinceOdržavanje vodotoka drugog reda
JVP “Srbijavode”Izvođenje hitnih sanacionih radova – obezbeđenje propusne moći neregulisanog korita reke Toplice, sa sanacijom proseka i zaštitom roliranim kamenom na desnoj inundaciji (zaštita sela Šarlinac)
JVP “Srbijavode”Izvođenje hitnih sanacionih radova – obezbeđenje propusne moći neregulisanog korita reke Blatašnice od Blaca do Popove u dužini od 5km, obezbeđenje propusne moći regulisanog korita uzvodno od mosta kod autobuske stanice u Blacu u dužini od 700m sa sanacijom u zoni mosta i zaštita glavnog voda za vodosnabdevanje nizvodno od fabrike na tri mesta u dužini od 200m
JVP “Srbijavode”Brana “Barje” – obezbeđenje zapremine akumulacije za prijem poplavnog talasa
JVP “Srbijavode”Izvođenje hitnih sanacionih radova na teritoriji opštine Ivanjica u slivu reke Moravice, na deonici od mosta za Gradinu, gradskog groblja sa zaštitom stambenih objekata na levoj obali Moravice i u zoni mostova, i na deonoci od gradskog groblja do brane u centru, sa zaštitom gradskog groblja i stambenih objekata u zoni korita Moravice
JVP “Srbijavode”Radovi na modernizaciji hidrosistema “Pančevački rit” na teritoriji grada Beograda – I faza
ADA i JVP “Srbijavode”Izgradnja četiri bujične barijere u opštini Paraćin, Srbija
Kolubara doo MionicaIzgradnja i rekonstrukcija puteva od TS 110kV do državnog puta br. 37
Kolubara doo MionicaIzgradnja inicijalne i zaštitne brane i izgradnja drenažnog sistema glavne flotacijske brane 4-1 u nultom polju flotacijskog jalovišta “Veliki Krivelj” Bor
ADA i JVP “Srbijavode”Projekat hitnih radova zaštite Paraćina od velikih voda reke Crnice u dužini od 11km.
“YUGOROSGAZ” a.d. BeogradIzgradnja gradske gasovodne mreže na teritoriji grada Leskovca
Trace Group Hold PLC Ogranak BeogradRegulacija korita Južne Morave ispod autoputa od Tunela Predejane do Caričine Doline
Grad LeskovacIzgradnja mosta na rasteretnom kanalu Tulovske reke
Grad Leskovac i JVP “Srbijavode”Izgradnja rasteretnog kanala Tulovske reke od propusta na železničkoj pruzi Beograd-Skoplje do ušća u Južnu Moravu u dužini od 2,2 km
JVP “Srbijavode”Hitni sanacioni radovi na području grada Kraljeva: reka Zapadna Morava i pritoke – Sanacija i rekonstrukcija oštećenih vodnih objekata u okviru kaseta Adrani 1. i Adrani 2. sa zaštitom od unutrašnjih voda – desni nasip uz Zapadnu Moravu (3.470m), obostrani nasip uz Musinu reku u dužini od (3.000m), obostrani nasip uz Grdičku reku (800m), formiranje izlivnog objekta Čađevica (priprema za crpnu stanicu “Čađevac”)
JVP “Srbijavode”Izvođenje hitnih sanacionih radova na području opštine Ivanjica: reka Moravica – zaštita leve obale Moravice u naselju Bedina varoš (800 m) u cilju stabilizacije obale i zaštite stambenih objekata od potkopavanja i urušavanja
Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima i Opština KuršumlijaRegulacija vodotoka drugog reda u opštini Kuršumlija – I faza”
Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima i Opština VlasotinceIzvođenje građevinskih radova na regulaciji vodotokova drugog reda na teritoriji opštine Vlasotince – I faza
JVP “Srbijavode”Sanacija oštećenja obala i dna regulisanog korita Lapaštice i Jablanice u Medveđi – deonica Lapaštice uzvodno od ušća u reku Jablanicu dužine 1000 m i deonica Jablanice uzvodno od ušća Lapaštice, u dužini od 1100 m
JVP “Srbijavode”Sanacija oštećenja regulisanog korita Puste reke: lokaliteti na deonici dužine 6 km, uzvodno od ušća u Južnu Moravu
Leskovački sajam doo LeskovacIzvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektu HALA LESKOVAČKI SAJAM u Leskovcu
Opština VlasotinceIzvođenje građevinskih radova na izgradnji armirano betonskog drumskog mosta preko reke Vlasine u MZ Konopnica na opštinskom putu OP – 13
Opština VlasotinceIzvođenje građevinskih radova na izgradnji armirano betonskog mosta na lokalnom putu Donja Lomnica-Šišava
Opština VlasotinceIzvođenje građevinskih radova na sanaciji potpornih zidova na lokalnom putu u MZ Donji Prisjan
Opština Prokuplje i JVP “Srbijavode”Regulacija Stražavačke reke i reke Toplice na teritoriji opštine Prokuplje
VD “ZAPADNA MORAVA” doo KraljevoSanacija postojeće obaloutvrde na levoj obali reke Moravice kroz uže gradsko jezgro Ivanjice u dužini od 250 m sa nadvišenjem obale za zaštitu od plavljenja ugroženog naselja na levoj obali
VD “ZAPADNA MORAVA” doo KraljevoHitni sanacioni radovi na vodnim objektima za zaštitu od voda oštećenim u poplavama u maju i junu 2017. god. – hitni radovi na zaštiti leve obale u užem gradskom jezgru Ivanjice: zaštita groblja od voda reke Moravice u dužini od 120 m
VD “ZAPADNA MORAVA” doo KraljevoHitni radovi na sanaciji leve i desne obale reke Moravice kroz gradsko jezgro Ivanjice, nastavak radova uzvodno od uliva Crnjevačkog potoka
Metla komerc doo LeskovacIzgradnja skladišnog objekta spratnosti P+0 u Nišu
Opštinska uprava opštine MedveđaUređenje (revitalizacija) poljskih puteva na više lokacija u Opštini Medveđa
JVP “Srbijavode”Obezbeđenje propusne moći neregulisanog korita reke Toplice u dužini od 5000 metara, uzvodno od regulisanog korita reke u Kuršumliji
JVP “Srbijavode”Obezbeđenje propusne moći neregulisanog korita reke Kosanice u dužini od 3500 m uzvodno od ušća u reku Toplicu do železničkog mosta u selu Kastrat
JVP “Srbijavode”Obezbeđenje propusne moći neregulisanog korita reke Toplice nizvodno od regulisanog korita reke u Kuršumliji do mosta u selu Pepeljevac u dužini od 4000 m kao i kroz sela Barlovo i Novo selo u dužini od 1000 m
JVP “Srbijavode”Sanacija regulisanog korita reke Vlasine, uzvodno od mosta u selu Stajkovce i obezbeđenje propusne moći neregulisanog korita uzvodno od mosta u dužini od 2,0 km sa izradom proseka nizvodno od mosta u selu Stajkovce
JVP “Srbijavode”Obezbeđenje propusne moći neregulisanog korita reke Vlasine, uzvodno od mosta u selu Manastirište do mlina u selu Boljare u dužini od 2800 m
JVP “Srbijavode”Sanacija oštećenja levog nasipa reke Južne Morave sa zaštitom obale u zoni napera u Razgojnskom Čifluku – druga faza
JVP “Srbijavode”Obezbeđenje proticajnog profila kanala za odvodnjavanje u dužini od 3,6 km koji se uliva u Hisarski kanal kroz opštinu Lebane (KO Malo Vojilovce, Vlase, Togočevce i Cekavica)
JVP “Srbijavode”Sanacija nizvodnog mernog profila brana “Barje”
JVP “Srbijavode”Radovi na sprovođenju vanredne odbrane od poplava na Vodnom području “Morava” u periodu od 04.03.2018. do 28.03.2018. god., sektor M.10 (Prokuplje-Leskovac-Vlasotince)
JVP “Srbijavode”Redovno održavanje vodnih objekata za zaštitu od erozije i bujica na sektoru M.10.
JVP “Srbijavode”Redovno održavanje vodnih objekata za zaštitu od poplava i održavanje vodotokova na sektoru M.10.
Opština VlasotinceKanalizacija Boljare-završetak I faze
PMC Inženjering DOO BeogradSanacija objekta Sortirnice T1 u okviru kompleksa krajnjeg korisnika Aerodroma “Nikola Tesla” u Beogradu
Predsednik Opštine BabušnicaIzvođenje građevinskih radova na sanaciji i rekonstrukciji dela nekategorisanog puta Ljuberađa – Berduj
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceRadovi na poslovima čišćenja snega, posipanja soli na opštinskim (lokalnim) i nekategorisanim putevima
PMC InženjeringGrađ.radovi na sanaciji i obezbeđenju propusne moći potoka Serava u zoni kompleksa krajnjeg korisnika fabrike otkovaka u Mladenovcu
PD Erozija a.d. ValjevoSanacija zagađenja Kostajničke reke Korenite i Jadra usled izlivanja jalovine sa flotacijskih deponija rudnika Antimona ”Stolice”
AD Vodoprivreda PožarevacRadovi na izradi balasta desnoobalnog nasipa Dunava
Opština VlasotinceRedovno održavanje opštinskih lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica
PMC InženjeringTekuće održavanje u objektu OJ ”fabrika otkovaka”
PMC InženjeringIzgradnja ograde oko kompleksa i tekuće održavanje FOT-a
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceIzvođenje radova na poslovima čišćenja snega i posipanja soli na opštinskim (lokalnim) i nekategorisanim putevima.
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceIzvođenje radova na poslovima redovnog održavanja popravku makadamskih ulica u gradu, lokalnih i nekategorisanih puteva u selu.
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceIzvođenje radova na poslovima čišćenja snega i posipanja soli na opštinskim (lokalnim) i nekategorisanim putevima.
”Tehnogradnja” D.O.O. KruševacRevitalizacija poljskih puteva na teritoriji opštine Medveđa.
Preduzeće za puteve ”Vranje” AD u stečaju, VranjeIzvođenje radova na redovnom održavanju na državnim putevima
Maki Plast DOO Togočevce,BošnjaceRadovi na izgradnji seoskog puta Sponačko brdo-Klekova Glavica- I faza Klekova Glavica-reka
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceIzvođenje radova na poslovima čišćenja snega i posipanja soli na opštinskim (lokalnim) i nekategorisanim putevima.
JP za gazdovanje šumama”SRBIJAŠUME” BeogradGradnja šumskog puta ”Pišište-58 odeljenje dužine 3500 km, II faza gradnje
JP za gazdovanje šumama”SRBIJAŠUME” BeogradGradnja šumskog puta ”Zajčevac-74-79 odeljenje L=2761 km, II faza gradnje
Energosistem ČogurićStambeno-poslovni objekat Bagat
DOO PRODUKT PečenjevceŠumski put Ciganska dolina- 34.odeljenje L=2228km na području ŠG Leskovac ŠU Crna Trava
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceIzvođenje radova na poslovima čišćenja snega i posipanja soli na opštinskim (lokalnim) i nekategorisanim putevima.
JP za gazdovanje šumama”SRBIJAŠUME” BeogradŠumski put ”Kukavica-Buković” dužine 5620km na deonici 0+000-1+600,  I+II faza gradnje na području dela Preduzeća – Šumsko gazdinstvo ”Vranje”-Vranje
JP za gazdovanje šumama”SRBIJAŠUME” Beograd‘Suharska mostina-Krivo drvo” dužine 0,980km, na deonici 0+000 – 0+980, I+II faza gradnje na području dela Preduzeća – Šumsko gazdinstvo ”Vranje”, Vranje
JP za gazdovanje šumama”SRBIJAŠUME” Beograd”Donja kolišta Šumarska kuća Gradište” dužine 0,397km, na deonici 0+000 – 0+397, I+II faza gradnje na području dela Preduzeća – Šumsko gazdinstvo ”Vranje”, Vranje
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceIzvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije kraka ulice Dimitrija Stojanovića u Vlasotincu.
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceIzvođenje radova na izgradnji trotoara pored puta Vlasotince-Grdelica
”BIM-TEX”- LeskovacDogradnja poslovno-proizvodnog objekta u ul.Đorđa Stamenkovića u Leskovcu
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju LeskovacRadovi na završetku izgradnje saobraćajnice u ulici Stepe Stepanovića i na Masarikovom trgu u Leskovcu.
JP Direkcija za  izgradnju i razvoj opštine TrgovišteČišćenje rečnog korita
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceIzvođenje radova na krpljenju udarnih rupa na ulicama u Vlasotincu i opštinskim (lokalnim) putevima
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceRedovno održavanje opštinskih lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica
Opština VlasotinceIzvođenje radova na rekonstrukciji levog kraka ulice Milorada Veličkovića u Vlasotincu
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceRedovno održavanje opštinskih lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju LeskovacRadovi na uređenju platoa kod pošte u Leskovcu – ozelenjavanje i izrada mobilijara
Opština VlasotinceIzrada kolovoza u ulici Kosovskoj u Vlasotincu.
Opština VlasotinceAsfaltiranje kolovoza ulice Branka Miljkovića, kraka ulice Marka Kraljevića i Đure Jakšića u Vlasotincu
Opština VlasotinceIzvođenje radova na asfaltiranju kolovoza sokaka u MZ Stajkovce
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceIzvođenje radova na tamponiranju i postavljanju betonskih ivičnjaka na ulicama u Vlasotincu ( 1.Oktobar, Crni Marko, Dejanska, M.Kraljevića, M.Pijade, Milke Dimanić i Z.Stefanovića, Njegoševa i Starog Vujadina).
MZ ŠišavaIzvođenje radova na asfaltiranju ulica i igrališta u MZ Šišava
”Niskogradnja” A.D.- NišIzvođenje građevinskih radova u Mokranjčevoj ulici IV prilaz u Nišu
MZ Centar VlasotinceRadovi na izgradnji ulica u MZ Centar u Vlasotincu
”MD Gradnja inženjering transport”dooRedovno održavanje ulica u Niškoj Banji
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju LeskovacIzvođenje radova na izgradnji saobraćajnice ulice 22. Divizije u Leskovcu
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju LeskovacRadovi na izgradnji saobraćajnice Pop Mićine u Leskovcu
MZ Rosulja VlasotinceIzvođenje radova na izgradnji ulica u MZ Rosulja
”Ingrap-omni” dooIzvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji mosta preko reke Veternice na Bulevaru Nikole Pašića u leskovcu
Grad LeskovacIzvođenje radova na uređenju revitalizaciji poljskih puteva na području grada Leskovca
Štab za vanredne situacije opštine VlasotinceIzvođenje radova na poslovima čišćenja snega, posipanja soli na opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama za vanredne situacije opštine Vlasotince
Opština VlasotinceIzrada kolovoza u ul. Milorada Veličkovića u Vlasotincu
Opština VlasotinceIzrada kolovoza u ul. Omladinskoj u Vlasotincu
Opština VlasotinceUređenje tržnog poslovnog centra u ul. Dušanovoj u Vlasotincu
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceRekonstrukcija pešačkog prelaza u Svođu, prelaza preko ”Smrdanskog potoka” u Vlasotincu.
Opština MedveđaRadovi na sanaciji mahalskih puteva na teritoriji opštine Medveđa
Biro za projektovanje, inženjering i izgradnju građevinskih objekata”IBIKO” VlasotinceIzgradnja transfer stanice u Vlasotincu
Vodoprivredno preduzeće ”Ćuprija” AD ĆuprijaIzvođenje radova na izgradnji šumskih puteva na području š.g. ”ŠUME” Leskovac
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceRedovno održavanje opštinskih (lokalnih) i nekategorisanih puteva i ulica
Ministarstvo omladine i sporta BeogradIzgradnja dečijeg parka i igrališta u okviru školskog dvorišta u Konopnici
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceRedovno održavanje opštinskih (lokalnih) i nekategorisanih puteva i ulica
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceIzvođenje radova na poslovima čišćenja snega i posipanja soli na lokalnim i nekategorisanim putevima.
‘Energosistem Čogurić” doo LeskovacIzgradnja fudbalskog terena na Pašinoj Česmi
Ministarstvo za nacionalni investicioni plan-Beograd;Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja-BeogradRekonstrukcija i dogradnja kišne kanalizacije i regulisanje bujičnih potoka,opština Vlasotince
Opština VlasotinceIzgrdnja kolovoza u ul.Drvarskoj u Maksima Gorkog 3 u Vlasotincu
Opština VlasotinceIzvođenje radova na izgradnji sportskog terena za male sportove u MZ Šišava i D.Lomnica
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceIzvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije kraka ulice Njegoševe u Vlasotincu
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceIzvođenje radova na krpljenju udarnih rupa na ulicama u Vlasotincu i  lokalnim putevima
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceRedovno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju LeskovacParterno uređenje terena na lokaciji sportske balon sale u okviru kompleksa ”sloga”u Leskovcu
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceIzvođenje radova na poslovima čišćenja snega, posipanja soli na  nekategorisanim putevima.
Level doo NišIzvođenje radova na uređenju terena u ul.12 februar br.121 u Nišu
Level doo NišPriključak na vodovod i kanalizaciju na objektu nova železnička kolonija br.4 u Nišu
Level doo NišPopravka toplovoda u ul.Jelke Radulović i Josifa Pančića u Nišu
Opština VlasotinceMini pič teren sa veštačkom travom u Vlasotincu
”Centum” LeskovacVisoka poslovna škola u Leskovcu-zemljani radovi
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceIzvođenje radova na poslovima redovnog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica.
Ministarstvo za nacionalni investicioni plan-BeogradRekonstrukcija ul Ivo Lolo Ribara i ul. Mihaila Mihailovića 1 i 2 u opštini Vlasotince
Opština TrgovišteIzgradnja sistema za vodosnabdevanje naselja Radovica opština Trgovište
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceIzvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije – krak Zlatana Stefanovića u Vlasotincu
Specijalna Škola Bubanj, NišIzgradnja terena sa veštačkom travom
OŠ Car Konstantin NišIzgradnja terena sa veštačkom travom
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceIzvođenje radova na poslovima redovnog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica.
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceIzvođenje radova na krpljenju udarnih rupa na ulicama u Vlasotincu i lokalnim putevima
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceIzvođenje radova na poslovima redovnog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica.
Opština MedveđaIzgradnja ul.od Mikite Vasića do Novog mosta i Radenkovića u Medveđi
Opština MedveđaNabavka radova na izgradnji lokalnog puta Lece-Bubreg-Stubla
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju LeskovacDodatni radovi na izgradnji otvorenih sportskih terena i dečijih igrališta lokalnog značaja u Leskovcu
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceIzvođenje radova na izgradnji levog kraka ul.Marka Crnog u Vlasotincu
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceIzvođenje radova na poslovima čišćenja snega i posipanja soli na  lokalnim i nekategorisanim putevima.
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju VlasotinceOdržavanje lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica
Ministarstvo omladine i sporta BeogradOtvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja u Leskovcu
”Kontrade” doo LeskovacUređenje terena oko poslovne zgrade P+1 u Mlinskoj ul. U Leskovcu
JP ”Srbija šume” Šumskog gazdinstva šuma LeskovacTvrdi kamionski put Š.U. Crna Trava P:P: Kalnska reka – 53 odeljenje
”Signalizacija” doo NišUređenje platoa u Leskovcu
GKP ”PUT” LeskovacIzvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u Vlasotincu u ulicama Aleksandra Puškina, Marka Oreškovića, Veljka Vlahovića i Branka Ćopića
JP ”Srbija šume” Novi Beograd deo šuma šg ”ŠUMA” LeskovacRadovi na održavanju kamionskih puteva, nasipanje puteva
JP ”Srbija šume” Novi Beograd deo šuma šg ”ŠUMA” LeskovacRadovi na izgradnji tvrdog kamionskog puta u ŠU Medveđa ,putni pravac Rampa 28.odeljenje u dužini od 2330km
PZP VranjeIzvođenje radova na finom planiranju ulica u gradu.
Ministarstvo omladine i sporta BeogradIzvođenje radova na izgradnji sportskih terena u selu Ladovica
AD ”Vodoprivreda” PožarevacSanacija regulisanog dela reke Mlave od Malog Crnića do Dubočke sa pritokom Vitovnocom kroz Aljudovo km 25+430 do km 27+368
VD ”Zapadna Morava” DOO KraljevoHitni radovi na sanaciji oštećenja zaštitnih vodnih objekata nastalih kao posledica poplavnog talasa u maju 2014.god.na vodnom području vodoprivrednog preduzeća “Srbijavode”sanacija obala i obezbeđanje propusne moći korita u zoni naselja Močioci (0,5km)
AD ”Vodoprivreda” PožarevacIzvođenje radova na regulaciji reke Moravice u Aleksincu
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišRadovi na sprovođenju redovne i vanredne odbrane od poplava na vodnom području “Morava” u periodu od  08.11.2016. do 14.11.2016. sektor M.10. Prokuplje-Leskovac-Vlasotince.
PMC Inženjering DOO BeogradRadovi na regulaciji korita potoka Serava u Mladenovcu.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišRadovi na redovnom održavanju vodnih objekata za zaštitu od poplava i održavanje vodotokova na sektoru M.10.deonice M.10.2, M.10.6, M.10.8, M.10.10, M.10.11 i M.10.12. za period od 01.01.2016. do 31.12.2016.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišOdržavanje i čišćenje regulisanog korita Hisarskog kanala na regionalnom putu Leskovac-Lebane, pa uzvodno 1300m.
Vodoprivredno društvo”Zapadna Morava”DOO KraljevoHitni radovi na sanaciji oštećenja zaštitnih vodnih objekata nastalih kao posledica poplavnog talasa u maju 2014.godine na vodnom području vodoprivrednog preduzeća “Srbijavode” sanacija leve obale reke Moravice u zoni groblja i ušća Gliječkog potoka.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišRadovi na sanaciji i čišćenju neregulisanog korita reke Jablanice uzvodno 1100m od bunara za vodosnabdevanje u Medveđi.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišRadovi na sanaciji i čišćenju reke Jablanice nizvodno i uzvodno po 1500m od železnog mosta u selu Pečenjevce.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišRadovi na sanaciji i čišćenju reke Jablanice od ušća u Južnu Moravu pa uzvodno 2000m.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišRadovi na sanaciji i čišćenju korita Puste reke u Bojniku 300m uzvodno i nizvodno od mosta u centru Bojnika.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišInterventni radovi u toku odbrane od poplava na regulisanom koritu reke Jablanice deonica odbrane M.10.8. nizvodno od železnog mosta u Pečenjevcu na stacionaži km 2+800.
Grad Leskovac, Gradska uprava za javne nabavkeRadovi na poslovima vodoprivrede-regulacija korita reke i odvodnog kanala.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišRadovi na redovnom održavanju i funkcionisanju objekata za odbranu od poplava na sektoru M.10 u 2014.godini za period 01.01.2014. do 31.12.2014.god.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišRadovi na redovnom održavanju i funkcionisanju objekata za odbranu od poplava na sektoru M.10 za period 01.11.2015. do 31.12.2015.god.
”Vlasina Eco Energy” DOO BeogradMHE “Prodanča” na Bistričkoj reci.
”Borbeni Složeni sistemi” DOO BeogradRadovi na projektu uređenja Južnomoravskog obodnog kanala u Velikoj Plani od km 0+510 do km 2+311.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišRadovi na sanaciji i čišćenju reke Toplice 1500 metara uzvodno od železničkog mosta u Prokuplju.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišRadovi na obezbeđenju propusne moći korita reke Toplice u zoni sela Gornja Draganja i nizvodno 1000 metara.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišRadovi na sanaciji i čišćenju regulisanog korita reke Vrle u Surdulici na deonici u dužini od 1500 metara.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišRadovi na sanaciji i čišćenju neregulisanog korita Jugbogdanovačke reke od ušća u reku Toplicu pa uzvodno u zoni naseljenih mesta u ukupnoj dužini od 30km.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišRadovi na sanaciji i čišćenju neregulisanog korita reke Vlasine u Vlasotincu, 300m uzvodno i 1000m nizvodno od potoka Puškine doline.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišRadovi na sanaciji i čišćenju neregulisanog korita reke Lužnice u Babušnici od ušća potoka Mrmorica pa nizvodno 800m.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišRadovi na sanaciji i čišćenju kanala za odvodnjavanje od rastinja, drveća i nanosa na HMS (opština Lebane i Leskovac) u KO Pertate i KO Bošnjace.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišHitni radovi na sanaciji oštećenja zaštitnih vodnih objekata nastalih kao posledica poplavnog talasa u maju 2014.godine na vodnom području vodoprivrednog preduzeća “Srbijavode”obezbeđenje propusne moći korita reke Toplice u zoni sela  Gornja Draganja i nozvodno 1000m-bez radova na geodetskom snimanju i premeravanju.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišHitni radovi na sanaciji oštećenja zaštitnih vodnih objekata nastalih kao posledica poplavnog talasa u maju 2014.godine na vodnom području vodoprivrednog preduzeća “Srbijavode”obezbeđenje propusne moći korita reke Toplice u zoni sela  Gornja Draganja i nozvodno 1000m- radovi na geodetskom snimanju i premeravanju.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišRadovi na sanaciji korita reke Veternice 500 metara uzvodno i nizvodno od mosta u centru sela Bogojevce.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišRadovi na sanaciji oštećenih kosina Hisarskog kanala u dužini od 2700m.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišRadovi na sanaciji regulisanog korita reke Jablanice u dužini od 2600m nizvodno od mosta u selu Živkovo.
Južna Morava, selo Razgojnski Čifluk, leva i desna obala J. Morave – Vlasotince, Južna Morava – Stubal i Vrbovo.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišRadovi na redovnom održavanju objekata za uređenje vodotoka posebni radovi na objektu za zaštitu Leskovca regulisano korito kanala Bare od km 7+500 do km 1+128; obezbeđenje propusne moći korita za veliku vodu.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišRadovi na obezbeđenju projektovane propusne moći regulisanog korita reke Vlasine u Vlasotincu i popravka kamene obloge, 500m uzvodno i nizvodno od brane Vlasotince.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišRadovi na sanaciji regulisanog korita reke Jablanice nizvodno od mosta na autoputu prema operativnom planu odbrane od poplava za 2013.god.na sektoru M.10.8.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišRadovi na redovnom održavanju i funkcionisanju objekata za odbranu od poplava na sektoru M.10.za period 01.12.2013. do 31.12.2013.god.
Koridori Srbije d.o.o.Regulacija toka Južne Morave na kilometarskoj poziciji 870+806 državnog puta E75 koji je u izgradnji, deonica: Grabovnica-Grdelica.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišPopravka oštećene kamene nožice-praga podslaplja na reci Jablanici nizvodno od mosta u selu Živkovu.
Republika Srbija-Ministarstvo za nacionalni investicioni plan BeogradIzgradnja sistema za vodosnabdevanje naselja Radovica opština Trgovište.
DVP ”Erozija” NišSanacija regulisanog toka reke Pčinje u Trgovištu.
JVP ”Srbijavode” BeogradPosebni radovi u okviru redovnog održavanja objekata za odbranu od poplava na sektoru M.10.-popravka oštećenog rečnog korita i obezbeđenje propusne moći na reci Pčinji u zoni uliva Tripušnice i Kozjedolske reke na teritoriji Opštine Trgovište.
Republika Srbija-Ministarstvo za nacionalni investicioni plan Beograd; Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja BeogradRekonstrukcija i dogradnja kišne kanalizacije i regulisanje bujičnih potoka.
JVP ”Srbijavode” BeogradSanacija praga na reci Veternici kod Leteksa
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišIzvođenje posebnih radova na održavanju vodnih objekata za uređenje vodotoka za zaštitu od poplava,erozija, bujica i održavanje vodotoka – reka Veternica Leskovac – čišćenje korita od šiblja, stabala mulja od puta Leskovac-Vučje pa nizvodno do početka regulacije L=700m.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišInterventni radovi na levoj obali reke Jablanice kod naselja Zalužnje.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišIzvođenje posebnih radova na održavanju vodnih objekata, izvođenje vodotokova za zaštitu od poplava, erozija i bujica i održavanje vodotoka reka Vlasina Vlasotince, remont hidromašinske i elektroopreme na pregradi.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišInterventni radovi na obezbeđenju propusne moći kanala Bare u Leskovcu od km 7+456 do km 11+128
JVP ”Srbijavode”, VPCRadovi na zaštitnom objektu na reci Južnoj Moravi uzvodno od mosta u Razgojnskom Čifluku, za mesec avgust 2010.godine.
JVP ”Srbijavode”, VPC ”Morava” NišIzvođenje radova – regulacija reke Đetinje u Užicu
JVP ”Srbijavode”, VPCPotporni zid na reci Pčinji  u Trgovištu
”Vlasina Eco Energy” DOO BeogradMHE “Đorđine”